Search Results for:

เก็บ “ยาสามัญประจำบ้าน” อย่างไรให้ถูกต้อง ?

เมื่อเราซื้อยาสามัญประจำบ้านมาไว้ติดบ้านก็จะต้องมีตู้ยา […]ก่อนเลือกซื้อ “ยาสามัญประจำบ้าน” ต้องดูอะไรบ้าง ?

การออกไปเลือกซื้อยาสามัญประจำบ้าน เราจะต้องเลือกยาที่มี […]


2 กลุ่มยาสามัญประจำบ้านที่ควรมี

1. กลุ่มยาบรรเทาปวดลดไข้ เป็นกลุ่มสำหรับลดไข้ บรรเทาอาก […]


ก่อนเลือกซื้อ “ยาสามัญประจำบ้าน” ต้องดูอะไรบ้าง ?

การออกไปเลือกซื้อยาสามัญประจำบ้าน เราจะต้องเลือกยาที่มี […]ยาสมุนไพร แก้ปัญหานอนไม่หลับ ปลอดภัย 100%

ดีโตเจนและบลูทาเจน ตัวช่วยแก้ปัญหาการนอนไม่หลับ ผลิตภัณ […]


ใช้ยาถ่าย ยาระบายต้องระวัง

ยาถ่าย และยาระบาย             เป็นยาที่ช่วยบำบัดอา […]